Statut

Tekst jednolity na podstawie uchwały nr 5/2014 z dnia 10.05.2014r.

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym powołanym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

§2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów,

2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych,

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin,

5. Odziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

 

§3

1. Stowarzyszenie ma wyłączne prawo używania pieczęci, strojów organizacyjnych oraz odznak z nazwą, adresem, stroną internetową lub znakiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać pełnomocników regionalnych oraz powoływać i likwidować oddziały regionalne,

a. Zarząd może powołać Oddział jeżeli liczba członków na terenie powiatu lub województwa osiągnie liczbę co najmniej 10 osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. Tworząc Oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę,

c. Członków poszczególnych oddziałów powołuje lub odwołuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w statucie §9 pkt 1, poz. abcd, pkt 2, pkt 3 i §16 pkt 1 poz. abcde, pkt 2, pkt 3,

2. Pełnomocnicy Stowarzyszenia posiadają uprawnienia nadane przez Zarząd Stowarzyszenia, które nie mogą przekraczać kompetencji wynikających z paragrafu 23 Statutu z wyjątkiem rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych,

3. Pełnomocnik Regionalny składa na 6 miesięcy pisemne sprawozdanie do Zarządu Stowarzyszenia, o podejmowanych działaniach,

4. Prawa i obowiązki członków oddziałów (na zasadach ogólnych) zawarte są w: §13 pkt 1,2,3,4,5, §14 pkt. 1,2,3,4, §15 pkt. 1,2,3, §16 pkt 1,abcde, 2, 3.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i obowiązków organów władzy publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, Sądów, zawartych w szczególności w Konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych,

 2. przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanym z tym patologiom społecznym,

 3. edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, w tym prawnej,

 4. upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 5. działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,

 6. propagowanie uczciwości w życiu publicznym,

 7. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

 8. wypowiadanie się w ważnych sprawach do władz publicznych, podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli,

 9. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 10. upowszechnianie obowiązującego prawa ze szczególnym zwróceniem uwagi na Konstytucję RP,

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypowiadanie się na piśmie, udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego, praw zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela,

 2. współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych celów,

 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,

 4. doradztwo i pomoc organizacyjno – prawną,

 5. organizowanie spotkań obywatelskich, w celu aktywizacji i podnoszenia świadomości społecznej,

 6. prowadzenie działalności edukacyjno – wydawniczej,

 7. organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,

 8. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa i obsługi obywateli przez funkcjonariuszy publicznych poprzez opiniowanie pracy władz i samorządów, zgłaszanie postulatów, a także poprzez inne sposoby oddziaływania dopuszczone przez prawo,

 9. doradztwo i pomoc organizacyjno - techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie.

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w ramach służących realizacji

celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych,

2. Członków Wspierających,

3. Członków Honorowych.

§9

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:

a) wypełnienia stażu członkowskiego, działając aktywnie jako członek wspierający Stowarzyszenia przez okres minimum 1 roku.

b) złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata,

c złożeniu pisemnego zobowiązania do przestrzegania statutu Stowarzyszenia,

d) złożeniu pisemnego poświadczenia wprowadzającego członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

e) podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu wstępującego w poczet Członków Zwyczajnych.

2. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego,

3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym, które winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.

§10

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz działanie lub pomoc w jakiejkolwiek formie,

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,

3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby, zgodnie z §9 ust. 1. (z wykluczeniem ppkt. a)

§11

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia,

2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§12

Członkowie należą organizacyjnie do właściwego Oddziału Stowarzyszenia, jeśli taki został wyodrębniony.

§13

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jego działalnością statutową,

3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,

4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia,

poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.

§14

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów

i programu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

§15

1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13,

2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

3. Członek Honorowy jest obowiązany do propagowania celów i programu Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etycznego postępowania.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie lub drogą elektroniczną (email, sms, mms itp.) właściwemu Zarządowi,

b) utraty zdolności do czynności prawnych,

c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 6 miesięcy o ile nie zostanie z nich zwolniony przez Zarząd ze względu na sytuację materialną,

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków, z zastrzeżeniem punktu e,

e) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Zarządu,

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c i e Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1 lit.d Sąd Koleżeński lub Zarządzobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach są ostateczne,

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 lit. c, następuje po pozytywnym przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów przez Zarząd.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków (Delegatów),

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński,

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 w Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów, wybieranych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Na 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat, wybierany w głosowaniu tajnym. Niezależnie od powyższego delegatami są członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wybór pozostałych delegatów następuje w najkrótszym możliwym terminie, chyba że powodowałoby to niemożność spełnienia warunków określonych w § 18 ust. 3 i 4. O terminie i miejscu wyboru delegatów Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed zebraniem. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebraniu Członków,

3. Zarząd może powoływać komisje problemowe w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4. Kadencja wszystkich władz i Delegatów trwa 5 lat,

5. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym,

6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej,

7. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje w razie ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa przez członka Zarządu prawo kooptacji członków do organów statutowych, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu do którego został wybrany. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na wniosek i poprzez uchwałę pozostałych członków Zarządu,

8. Wszystkie władze są zobowiązane badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia zgodnie ze swoją właściwością oraz informować o podjętych uchwałach i orzeczeniach.

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków (Delegatów)

 

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane przez Zarząd,

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok do końca września każdego roku.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników co najmniej 14 dni przed zebraniem.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) są prawomocne przy obecności:

1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2. w drugim terminie - który może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż

30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§20

1. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni,

2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków merytorycznej działalności Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz

Stowarzyszenia,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór:

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Sądu Koleżeńskiego,

5. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,

7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby członków (Delegatów) Stowarzyszenia,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty uchwały podjętej przez Zarząd i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników co najmniej na 3 dni przed zebraniem (drogą pisemną lub elektroniczną).

Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) § 20 stosuje się odpowiednio.

 

Zarząd

 

§23

1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,

2.Zarząd składa się od 3 do 10 osób. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków - w jednym głosowaniu. Zarząd wybiera spośród wybranych członków, pozostałych funkcyjnych Członków Zarządu. Ukonstytuowanie zarządu nastąpi na pierwszym posiedzeniu,

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia w granicach statutowych, upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia. Dodatkowo Stowarzyszenie mogą reprezentować inne osoby wyznaczone przez Zarząd, w ramach udzielonego im pełnomocnictwa.

Udzielone Pełnomocnictwo wycofuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

4.Do rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest wspólne działanie Prezesa, Skarbnika i jednego Członka Zarządu,

5. W skład Zarządu wchodzą:

a) Prezes,

b) Sekretarz,

c) Skarbnik,

d) Członkowie Zarządu,

przy czym uchwałą Walnego Zebrania Członków dopuszcza się powołanie Wiceprezesów Zarządu.

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

 

§23A

1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Oddziału Stowarzyszenia składa się od 3 do 6 osób,

2. W skład Zarządu wchodzą: Dyrektor Oddziału Stowarzyszenia, Sekretarz, Skarbnik, Członkowie Zarządu, przy czym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dopuszcza się powołanie Z- cy dyrektora Zarządu,

3. Wybory oraz uzupełnienia władz Oddziału dokonuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez uchwałę,

4. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 5 lat,

5. Uchwały władz Oddziału Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia,

6. Zarząd Oddziału planuje pracę Zarządu i Oddziału, zarządza powierzonym przez Zarząd Stowarzyszenia majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

7. Zarząd Oddziału wnioskuje o powołanie komisji problemowych w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych do Zarządu Stowarzyszenia,

8. Zarząd Oddziału przedstawia sprawozdania finansowe Oddziału Stowarzyszenia,

9. Każdy z członków Zarządu Oddziału posiada uprawnienia do reprezentowania Oddziału Stowarzyszenia w granicach przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§24

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 m-cy.

3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.

4. W przypadku równej liczby głosów w posiedzeniach Zarządu rozstrzyga głos Prezesa.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Nadawanie godności Członka Honorowego,

2. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia,

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,

4. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

5. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu,

6. Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

8. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

10. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników o których mówi par. 3 statutu.

 

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz zgodności statutowej podejmowanych uchwał Stowarzyszenia oraz Oddziałów Stowarzyszenia,

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków Komisji Rewizyjnej, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Komisji Rewizyjnej. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się na wniosek i poprzez uchwałę członków Zarządu,

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia a także nie mogą być w żadnym stopniu spokrewnieni ani pozostawać w stosunku powinowactwa z członkami Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą podlegać członkom organu zarządzającego z tytułu zatrudnienia,

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnym i niezależnym od Zarządu, a także nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,

2. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu,

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,

4. Sporządzanie lub zlecanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podanie ich do

publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się przez zainteresowane podmioty,

5. Sporządzanie lub zlecanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz ich ogłaszanie,

6. Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania ich statusu.

§28

Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

Sąd Koleżeński

 

§29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków Sądu Koleżeńskiego, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa z terminem upływu kadencji Sądu Koleżeńskiego. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego odbywa się na wniosek i poprzez uchwałę Członków Zarządu,

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych naczelnych władz Stowarzyszenia.

 

§30

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia, Oddziałów Stowarzyszenia oraz do rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz,

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) Upomnienie,

b) Naganę,

c) Zawieszenie w prawach członka na okres od 1 m-ca do jednego roku,

d) Wykluczenie ze Stowarzyszenia,

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne,

4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

 

Rozdział V

Pełnomocnicy Stowarzyszenia

 

§ 31

1. Zarząd do realizacji celów statutowych może powoływać i odwoływać Pełnomocników

Stowarzyszenia,

2. Terenem działania Pełnomocnika może być: dzielnica, gmina, powiat, województwo,

3. Teren działania pełnomocnika określa uchwałą Zarząd,

4. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia nie musi być jego członek.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 33

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

§35

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,

2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) nie stanowi inaczej,

3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) stanowi inaczej,

4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information